To nás baví

Pohybové aktivity

Z důvodu častých zdravotních problémů dětí a trendu dnešní společnosti díky němuž jsou děti předškolního věku stále méně pohybově aktivní, jsme se rozhodli zařazovat pohybovou výchovu co nejčastěji.

Základní složkou pohybové výchovy jsou:

  • Pohybové chvilky, které probíhají v mateřské škole každý den v dopoledních hodinách a jsou obohaceny také o prvky dětské jógy, průpravná cvičení, pohybové hry, hudebně-pohybové hry, relaxační cvičení atd.
  • Pobyt venku, při kterém se děti také aktivně hýbou (formou her)
  • Plavecký výcvik
  • Bruslení
  • Návštěva tělocvičny

Nespavé odpoledne pro školáky "Školička"

Každý týden probíhá nespavá aktivita pro předškolní děti, kde se více zaměřujeme na přípravu pro vstup do základní školy. Náplní je rozvoj matematických přestav a předpočetních operací, slovní zásoby, vyjadřovacích schopností a výslovnosti, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, správného úchopu psacího náčiní, školní zralost a připravenost.

Hrajeme si s angličtinou

Součástí výchovně vzdělávacího procesu je výuka anglického jazyka, která probíhá v obou třídách a to na základě přání a souhlasu rodičů dětí navštěvujících naší mateřskou školu. Angličtina je přílohou ŠVP a zpracována podle metodik pro výuku anglického jazyka v předškolním věku. Anglický jazyk vyučují třídní učitelky a formou her prohlubují znalosti dětí v této oblasti. Pokud se některé dítě v této oblasti nechce vzdělávat, pak jsou mu nabízeny jiné aktivity. Podrobněji viz příloha ŠVP.

Logopedická prevence

V rámci všech činností se snažíme více věnovat logopedické prevenci v oblasti řečových schopností dětí. Snažíme se hravou formou rozvíjet řečové schopnosti dětí, souvislé vyjadřování, rytmické cítění. Pomocí gymnastiky mluvidel a dechových cvičení prohlubujeme hybnost mluvního aparátu. Snažíme se také o spolupráci s klinickým logopedem, PPP a SPC, abychom v této oblasti byli dostatečně kompetentní.